Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky /Veľkoobchod/

Čl. I. 
Predmet

1.1. Tieto podmienky upravujú vzťahy medzi JDC, s.r.o. (ďalej len predávajúcim) a odberateľom (ďalej len kupujúcim) ako vzájomne záväzné v oblasti predaja tovaru a produktov, ktoré kupujúci nakupuje od predávajúceho pre účely vlastnej výroby a ďalšieho predaja pri dodržaní všetkých zákonných predpisov a ustanovení týchto podmienok. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené v týchto podmienkach, sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných právnych predpisov. 
1.2. Predávajúci sa zaväzuje predávať kupujúcemu tovar uvedený v cenovej ponuke predávajúceho. 
1.3. Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu za dodaný tovar kúpnu cenu podľa dohodnutých cenových a platobných podmienok. 
Čl. II. 
Základné podmienky

2.1. Kupujúci vystupuje pri predaji tovaru tretím osobám pod vlastným obchodným menom. Tovar, ktorý nepochádza od predávajúceho, nesmie kupujúci spájať v akýchkoľvek súvislostiach s obchodným menom predávajúceho. 
2.2. Kupujúci a predávajúci sa zaväzujú bez vzájomného súhlasu nezverejňovať a neposkytovať tretím osobám žiadne informácie a údaje, ktoré získali v súvislosti so vzájomným obchodovaním a ktoré by mohli poškodiť ich vzájomné vzťahy, resp. pri obchodnej súťaži jednu zo zmluvných strán. 
2.3. V prípade akceptovania požiadavky kupujúceho na odstúpenie od už uzatvoreného obchodu, t.j. po okamihu prijatia objednávky kupujúceho predávajúcim, má predávajúci nárok voči kupujúcemu na náhradu všetkých s tým vzniknutých nákladov. 
2.4. Predávajúci neručí za finančné záväzky kupujúceho voči zákazníkom kupujúceho. 
Čl. III. 
Kúpna cena tovaru

3.1. Ceny tovaru uvádza predávajúci v cenovej ponuke pre daný odber tovaru v EURO bez dane z pridanej hodnoty. 
3.2. Cena tovaru je určená podľa INCOTERMS 2000, EXW prevádzka predávajúceho. 
3.3. Predávajúci si vyhradzuje právo k zmene ceny tovaru uvedených v cenovej ponuke. 
3.4. Kupujúci výslovne prehlasuje, že s takýmto spôsobom určovania cien súhlasí a nemá voči tomu žiadne výhrady. 
3.5. Kupujúci je oprávnený pri predaji tretím osobám riadiť sa vlastnou cenovou politikou. Berie ale na zreteľ dodržiavanie obchodnej politiky výrobcu a bude dodržiavať najnižšie dovolené ceny tovaru uverejnené v cenníkoch a ponukách. Tieto ceny su stanovené a zverejnené v PDF súbore MSRP.
Čl. IV. 
Spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru

4.1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dodaný tovar na základe vystavenej faktúry, a to najneskôr do dátumu splatnosti vyznačeného na faktúre. 
4.2. V prípade neuhradenia kúpnej ceny za dodaný tovar riadne a včas, môže predávajúci požadovať od kupujúceho zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% denne z dlžnej kúpnej ceny za každý deň omeškania. Ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu predávajúcemu za dodaný tovar ani v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa splatnosti faktúry vystavenej za dodaný tovar, môže predávajúci požadovať od kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% denne z dlžnej kúpnej ceny za každý deň omeškania, pričom nárok predávajúceho na zaplatenie zmluvnej pokuty vzniká prvým dňom omeškania sa kupujúceho s úhradou kúpnej ceny za dodaný tovar. Predávajúci v prípade omeškania sa kupujúceho s úhradou kúpnej ceny za dodaný tovar riadne a včas, a teda vzniku nároku predávajúceho na zaplatenie úroku z omeškania a zmluvnej pokuty, vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. 
Čl. V. 
Záručné podmienky

5.1. Kupujúci zabezpečuje servis voči tretím osobám. Kupujúci u predávajúceho následne reklamuje jednotlivé komponenty dodaného tovaru v mechanicky nepoškodenom stave a s neporušenou dátumovou plombou a výrobným číslom tovaru. 
5.2. Na dodávaný tovar je poskytovaná záruka, ktorej dĺžka je špecifikovaná v katalógovom liste dodávaného tovaru a pokiaľ nie je uvedené inak jej dĺžka je 24 mesiacov od dátumu dodania uvedeného na faktúre. 
5.3. Miestom uplatnenia reklamácie je prevádzka predávajúceho. Reklamácie podliehajú reklamačnému poriadku, ktorého znenie je nasledovné: 

Tento reklamačný poriadok je vypracovaný v súlade s Obchodným zákonníkom a je záväzný pre JDC, s.r.o. ako predávajúceho a odberateľa ako kupujúceho. Vec sa reklamuje jednotlivo a vždy s reklamačným protokolom
Na vec je poskytovaná záruka podľa vyznačenej záručnej doby. 
Záruka sa vzťahuje iba na funkčné poruchy spôsobené výrobnou vadou niektorého dielu veci a nevzťahuje sa na vady spôsobené nesprávnou obsluhou alebo neodborným zásahom do veci. 
K reklamácii vadnej veci je nutné predložiť záručný list a doklad o zakúpení. 
Náklady na dopravu reklamovanej veci znáša kupujúci v celom rozsahu. 
Reklamáciu mechanicky poškodenej veci je kupujúci povinný uplatniť: 
a/ pri osobnom odbere ihneď, 
b/ pri použití zásielkovej služby alebo iného dopravcu sa reklamácia riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a zákazník uplatňuje reklamáciu u prepravcu alebo dodávateľa ihneď po prevzatí veci. 
Doba na oprávnene reklamovanú vec, ktorá bola opravovaná, sa do záručnej doby nepočíta. 
Pri reklamácii je vhodné, ak kupujúci prinesie vec v pôvodnom balení, spolu s dokumentáciu k výrobku a všetkými jeho časťami pre prípad výmeny veci. 
Kupujúci pri uplatňovaní reklamácií akceptuje, že: 
a/ reklamuje jednotlivé komponenty samostatne, 
b/ po celú dobu záruky uschová dokumentáciu, obaly a všetky jeho časti pre prípad výmeny veci,
c/ žiadnym spôsobom nebude zasahovať do veci (rozoberať kryt, upravovať zapojenie...),
d/ predávajúci môže účtovať kupujúcemu poplatok za detekciu chyby komponentu podľa aktuálneho cenníka
e/ predávajúci môže účtovať kupujúcemu poplatok za neoprávnenú reklamáciu podľa aktuálneho cenníka

 

Čl. VI. 
Odber tovaru

6.1. Miestom odberu tovaru je prevádzka predávajúceho. 
6.2. V prípade dohody kupujúceho a predávajúceho môže byť miestom odberu tovaru aj iné miesto. V tomto prípade je kupujúci povinný akceptovať všetky požiadavky predávajúceho. 
6.3. V prípade dohody kupujúceho a predávajúceho môže byť tovar dodaný aj pomocou prepravnej, rsp. kuriérskej služby. 
6.4. Množstvá tovaru a termíny dodania uvedené na našej web stránke sú orientačné.